יש לציין כי אין במידע לעיל משום התחייבות הבנק למתן ערבות בנקאית. מתן האשראי יינתן בכפוף לשיקול דעתו של הבנק מסד ובכפוף להמצאת בטחונות, ככל שידרשו. הבקשה תיחשב כטיוטה בלבד. הבקשה תיחשב כסופית רק לאחר חתימה על טופס הבקשה המקובל בבנק, על פי זכויות החתימה שנמסרו לבנק.העמדת האשראי כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
${loading}