הנהלת הבנק

טייטל גבי
מנהל כללי
מנהל עסקים ראשי ומנהל סיכונים פיננסיים

עדי אלרום
סגן מנהל כללי
ראש אגף בנקאות ונכסי לקוחות

רונית עוזיאל
סגן מנהל כללי
ראש אגף האשראי

אלון שפירא, רו"ח
סגן מנהל כללי
ראש אגף חשבות וחשבונאי ראשי