ערבות בנקאית דיגיטלית למשרדי ממשלה

בנק מסד גאה להיות אחד מהבנקים הראשונים אשר הוסמך ע"י החשב הכללי לפעול על פי תקן ערבויות דיגיטליות

המעבר לעבודה באמצעות ערבויות בנקאיות דיגיטליות למשרדי ממשלה נועד לשפר ולייעל את תהליכי העבודה של הבנקים ומשרדי הממשלה, ולשפר את השירות ללקוח.

מידע מפורט על תקן הערבויות הדיגיטליות ותהליך הגשת ערבות בנקאית דיגיטלית למשרדי הממשלה ניתן למצוא באתר משרד האוצר.

אנו ממליצים לעיין במידע ובתהליך הגשת הערבות כמפורט באתר.

אין לראות באמור לעיל משום התחייבות הבנק להוצאת ערבות בנקאית או מתן אשראי. הוצאת הערבות ומתן אשראי כפופים לשיקול דעתו של הבנק ולהמצאת בטחונות, ככל שידרשו. הבקשה תיחשב כסופית רק לאחר חתימה על טופס הבקשה המקובל בבנק, על פי זכויות החתימה שנמסרו לבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.