הגשת בקשה לערבות באתר הבנק

ערבות חתומה באופן דיגיטלי

מהי ערבות בנקאית חתומה באופן דיגיטלי?
ערבות בנקאית חתומה באופן דיגיטלי היא אותה ערבות שקיימת היום, המופקת כקובץ הנחתם על ידי הבנק בחתימה אלקטרונית מאושרת. החתימה הדיגיטלית המאושרת הינה חתימה מאובטחת המגובה בתעודה אלקטרונית של חברת קומסיין, שהינה גורם מאשר בעל רישיון על פי חוק חתימה אלקטרונית ותקנותיו. מרגע החתימה לא ניתן לבצע שינויים בקובץ מבלי לפגוע בשלמות החתימה.
מה עליי לעשות בכדי להנפיק ערבות בנקאית החתומה באופן דיגיטלי?
יש לבקש מנציג הבנק לקבל את הערבות ככתב ערבות חתום באופן דיגיטלי.
כיצד ניתן לקבל את הערבות חתומה באופן דיגיטלי ולהעבירה למוטב?
כתב הערבות שנחתם באופן דיגיטלי ניתן להורדה מאתר הבנק המאובטח למחשב האישי, משם ניתן להעבירו למוטב בצורה מקוונת (כגון דואר אלקטרוני).
בטרם בקשתך לקבל את הערבות חתומה באופן דיגיטלי, חשוב לוודא ולתאם עם המוטב כי הוא מסכים וערוך לקבל באופן מקוון ערבות בנקאית החתומה באופן דיגיטלי.
האם ניתן להדפיס את הערבות?
כן. הדפסה תהווה עותק בלבד, ולכן יש להעביר למוטב רק את הקובץ החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת.
כיצד ניתן לבקש שינויים בתנאי הערבות (הארכה/קיצור של תקופת הערבות, שינוי סכום הערבות, דרישת תשלום (חילוט) וכדומה?
באותו אופן בו מוגשות בקשות אלו היום - באמצעות פניה בכתב לבנק, כמפורט בכתב הערבות. יודגש, כי ככל שהונפקה ערבות בנקאית החתומה באופן דיגיטלי, גם כתב לתיקון כתב הערבות, ככל שידרש כזה, יופק כשהוא חתום באופן דיגיטלי, ויחול עליו האמור במסמך זה.
כיצד ניתן לוודא כי הערבות תקפה?
ניתן לבדוק את תקפות הערבות באמצעות אתר הבנק ע"י הקלדת מספר נתונים הרשומים בכתב הערבות. לכניסה לבדיקת תקפות הערבות לחץ כאן.
כיצד ניתן לוודא את תקינות החתימה?
ניתן לוודא את תקינות החתימה האלקטרונית על גבי קובץ כתב הערבות הבנקאית, באתר של חברת קומסיין בכתובת  www.comsign.co.il
לתשומת הלב:
  • תנאי הערבות יהיו כפי שיקבע בין הבנק לבין הלקוח, ככל שתאושר הבקשה להוצאת ערבות בנקאית.
  • האמור לעיל אינו מהווה הצעה או התחייבות להוצאת ערבות בנקאית ו/או למתן אשראי. כל אשראי, ובכלל זה הוצאת ערבות בנקאית, כפוף לשיקול דעתו של הבנק ולהמצאת בטחונות, ככל שידרשו.
  • הבקשה להוצאת הערבות כפופה לתנאים הכלליים לניהול חשבון והסכם/פרק בעניין הוצאת ערבויות ו/או החוזה הדביטורי הכללי ו/או כל מסמך אחר שנחתם ו/או ייחתם בין הבנק לבין הלקוח.
  • ערבות החתומה באופן דיגיטלי אינה ניתנת להסבה.

סרטון הדרכה

אין לראות באמור לעיל משום התחייבות הבנק להוצאת ערבות בנקאית או מתן אשראי. הוצאת הערבות ומתן אשראי כפופים לשיקול דעתו של הבנק ולהמצאת בטחונות, ככל שידרשו. הבקשה תיחשב כסופית רק לאחר חתימה על טופס הבקשה המקובל בבנק, על פי זכויות החתימה שנמסרו לבנק. אי עמידה בפירעון האשראי  עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.