ערבויות בנקאיות

ערבות בנקאית הינה התחייבות ישירה ועצמאית (אוטונומית) של הבנק כלפי המוטב לבצע התשלום על פי תנאי הערבות. ערבות זו מנותקת מההסכם שבין החייב לבין המוטב. נוסח כתב הערבות כולל, בין היתר, את תנאי הערבות, אופן הצמדת סכומי הערבות, תוקף הערבות, התנאים למימוש הערבות או לביטולה וכן את הגבלת היכולת להעברת הערבות לכל גורם אחר.

אין לראות באמור לעיל משום התחייבות הבנק להוצאת ערבות בנקאית או מתן אשראי. הוצאת הערבות ומתן אשראי כפופים לשיקול דעתו של הבנק ולהמצאת בטחונות, ככל שידרשו. הבקשה תיחשב כסופית רק לאחר חתימה על טופס הבקשה המקובל בבנק, על פי זכויות החתימה שנמסרו לבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.