הלוואות

* אישור האשראי וסכום הזכאות כפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק, לנהלי הבנק ולשיקול דעת הבנק. פרסום זה אינו מהווה הצעה או המלצה או התחייבות למתן האשראי. אישור ההלוואה המבוקשת מותנה, גם בכך שמכסת ההלוואות הכוללת שהקצה הבנק לאשראי ישיר לא נוצלה ובכך שהמכסה האמורה לא בוטלה או שונתה על ידי הבנק. הבנק רשאי לשנות או לבטל את האפשרות והתנאים לקבלת אשראי זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, פרטים מלאים בסניפים. ריבית הפריים נכון ליום 5.1.24 הינה 6% .

אי עמידה בפירעון ההלוואות עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.