חשוב שתבחן היטב את השלכות ההקפאה, לרבות המחיר הכלכלי שלה על מנת לקבל החלטה מושכלת. באחריותך לוודא אם יש צורך בביצוע התאמה כלשהי בפוליסת ביטוח החיים המשועבדת לטובת הבנק במסגרת הלוואת המשכנתא. ביצוע ההקפאה כרוך בתשלום עמלה בהתאם לתעריפון הבנק.

הריבית הבסיסית נקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם לפי ריבית בנק ישראל כהגדרתה בחוק אשראי הוגן התשנ"ג - 1993 בתוספת מרווח קבוע.

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .מתן הלוואות, הקפאת תשלומי משכנתא ומיחזור משכנתא, יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.

${loading}