• מעוניינים לבצע פירעון מוקדם של הלוואה?

    להלן נוסחאות לחישוב עמלת היוון בגין הפרשי ריבית, בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים.

    הנוסחאות מתייחסות להלוואות שניתנו לאנשים פרטיים או עסקים זעירים (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור).