• לנוחיותך, להלן נוסחאות לחישוב עמלת היוון בגין הפרשי ריבית בעת ביצוע פירעון מוקדם, בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים.
    לגבי הלוואות שניתנו ללקוחות שהם אנשים פרטיים או עסקים זעירים (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור)