דו"ח סיכונים

בהתאם לחוזר שפורסם ע"י המפקח על הבנקים ביום 28 באפריל 2015, נדרשים תאגידים בנקאיים לפרסם דוח על הסיכונים שיכלול מידע כמותי מפורט ומידע (Financial Stability Board) איכותי על סקירת הסיכונים ואופן ניהולם לפי דרישות הגילוי של באזל, הועדת ליציבות פיננסית ומקורות אחרים.

דו"ח סיכונים 2023

דו"ח סיכונים 2022

דו"ח סיכונים 2021

דו"ח סיכונים 2020

דו"ח סיכונים 2019

דו"ח סיכונים 2018

דו"ח סיכונים 2017

דו"ח סיכונים 2016

דו"ח סיכונים 2015