MAX

זהב

כרטיס אשראי ויזה זהב מעניק לך מגוון הטבות באלפי בתי עסק בארץ ובעולם, מאפשר לך ביצוע עסקאות ומשיכות מזומן בארץ ובעולם עם תקרות משיכה מוגדלות.
שירותי שליטה ובקרה ישירות מהנייד באמצעות SMS חכם ואפשרויות של הגבלה או חסימה של בתי עסק או סוגי עסקאות (למשל אינטרנט).
לרשות הלקוח בחירה בין 3 מועדי חיוב – 02,10,15 לחודש.
הכרטיס מעניק מגוון שירותים והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות, מידע ללקוח מהנוסע לחו"ל באתר, שירותי חירום בחו"ל ועוד.

פלטינה

כרטיס אשראי ויזה פלטינה הוא הכרטיס היוקרתי ביותר מבין הכרטיסים. 
הכרטיס מעניק לך מגוון הטבות באלפי בתי עסק בארץ ובעולם, ומאפשר לך ביצוע עסקאות ומשיכות מזומן בארץ ובעולם עם תקרות משיכה מוגדלות.
שירותי שליטה ובקרה ישירות מהנייד באמצעות SMS חכם ואפשרויות של הגבלה או חסימה של
בתי עסק או סוגי עסקאות (למשל אינטרנט).
לרשות הלקוח בחירה בין 3 מועדי חיוב – 02,10,15 לחודש.
הכרטיס מעניק מגוון שירותים והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות, מידע ללקוח הנוסע לחו"ל באתר,
שירותי חירום בחו"ל ועוד.
שרותי עזרה ומוקדי חרום לנמצאים בחו"ל (24 שעות) 972-3-6178800.

הנפקת כרטיס אשראי הינה בכפוף לשיקול דעת והתנאים הנהוגים בבנק שעשויים להשתנות מעת לעת. ההטבות הניתנות על ידי חברת האשראי הינן באחריותה הבלעדית.אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק את להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואה והאשראי האחר עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.