חשבון לחיילים

חשבון לחיילים בשירות סדיר ולמשרתים בשירות לאומי. החשבון מעניק הטבות ייחודיות ותנאים נוחים במיוחד במגוון תחומים.

פטור מתשלום עמלות פעולה
פטור מפעולות שבוצעו על ידי פקיד או בערוץ ישיר לרבות עמלת מינימום חודשית

פטור מעמלת הקצאת אשראי
פטור מדמי כרטיס אשראי
פטור מדמי כרטיס ”מקומי יותר” בכפוף לתנאי המועדון לכרטיסים:
ויזה – בייסיק מקומי, בייסיק בינלאומי, בינלאומי
ישראכארט – מקומי

מסגרת משיכת יתר עד 2,500 ₪
בריבית שנתית של פריים בלבד

פנקס שיקים חינם
פנקס שיקים רגיל אחד בשנה קלנדרית

חשבון חייל – חשבון עו”ש ליחיד

 

חשבון חייל – חשבון עו"ש ליחידים פרטי (לא עסקי)  המתנהל ע"י לקוח שהציג לבנק אישור מתאים לפיו הינו חייל בשירות חובה או משרת בשירות לאומי ובלבד שמופקדת לחשבון באופן שוטף משכורת חודשית מצה"ל, ממוסדות השירות הלאומי או מגוף אחר שאושר ע"י הבנק. סיווג חשבון חייל כאמור יהיה בתוקף למשך כל תקופת השירות הצבאי הסדיר/השירות הלאומי. 

כללי - הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח. אין כפל הטבות. חשבון המסווג כ"חשבון חייל" לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת (במסגרת קבוצת אוכלוסייה אחרת/ מבצע של הבנק/באופן אחר) למעט הטבות פרטניות בעמלות והטבות בעמלות לפעולות באינטרנט (וזאת כאמור ללא כפל הטבות). הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת. ההטבות יוענקו לאחר עמידה בתנאים ובתבחינים המפורטים במסמך זה, ללקוח העומד בהתחייבויותיו כלפי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.bankmassad.co.il, וכן להסדרים הנהוגים בבנק.

הטבות בעמלות - ההטבה בעמלות לא תחול על עמלת מינימום/ מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן (ללא הטבה).
כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת "(התעריפון)". 

אשראי וכרטיסי אשראי – אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. ההטבות בכרטיסי אשראי, לרבות הפטור מדמי כרטיס, הינן באחריות חברות כרטיסי האשראי, וכפופות לתנאי המועדון של החברות המתפרסמים באתר שלהן. ההטבה יכולה להשתנות מעת לעת או להתבטל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

פריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק www.bankmassad.co.il .