הקפאת תשלומים

הקפאת תשלומים

הקפאה יזומה – דחייה זמנית של תשלומי קרן בלבד 
באפשרותכם להגיש בקשה לדחייה זמנית (הקפאה) של תשלומי הקרן כך שבתקופת ההקפאה ההלוואה תחויב בתשלומי ריבית בלבד.
הקפאה זו, ככל שתאושר, תתבצע ללא דחיית מועד הפירעון הסופי של ההלוואה, באופן שהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תיפרס מחדש לפי תנאי ההלוואה ובכלל זה תישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה לפי תנאי ההלוואה.
 
הקפאה בנסיבות מיוחדות - דחייה זמנית של מלוא התשלום החודשי (קרן+ריבית) 

לבדיקת זכאותכם להקפאה בנסיבות מיוחדות אנו מזמינים אתכם לפנות למוקד המשכנתאות בטלפון 3533* או ליועץ המשכנתא בסניף
במידה והנכם זכאים להקפאה בנסיבות מיוחדות, ניתן יהיה לבצע את ההקפאה אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים הבאים:
א. אחד או יותר מהלווים סיים את עבודתו במהלך השנה שקדמה למועד הגשת בקשת הדחייה ומאז אינו עובד.
ב. אחד או יותר מהלווים חלה או נפצע ואינו כשיר לעבוד תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים.
ג. הלווה ילדה, טרם חלפו שישה חודשים מיום הלידה והיא אינה עובדת.
במידה והנכם זכאים להקפאה בנסיבות מיוחדות ועונים על אחד הקריטריונים, תתבקשו, בין השאר, להגיש בקשה בכתב בצירוף המסמכים והאישורים המעידים על קיומו של האירוע שבגינו הגשתם את בקשתכם.
ההקפאה בנסיבות מיוחדות לא תעלה על 3 חודשים רצופים, לא יותר מפעם אחת ב 12 חודשים רצופים ולא יותר מ 3 פעמים במשך תקופת ההלוואה.
הקפאה זו תתבצע ללא דחיית מועד הפירעון הסופי של ההלוואה, באופן שהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תיפרס מחדש לפי תנאי ההלוואה ובכלל זה תישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה לפי תנאי ההלוואה.

לפרטים נוספים, אנו מזמינים אתכם לפנות למוקד המשכנתאות בטלפון 3533* או ליועץ המשכנתא בסניף.

האפשרות להקפאה/ לביטול הקפאת תשלומי הלוואת המשכנתא כפופה לקריטריונים של הבנק ולאישור הבנק.

הבנק רשאי להפסיק ו/או לשנות את השירות ו/או התנאים לעיל בכל עת.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.