שרותי משמורת בניירות ערך

שרותי משמורת בניירות ערך

שרותי משמורת בניירות ערך

שרותי משמורת (קסטודיאן) בניירות ערך וכן שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל - 
הבנק, כחלק מקבוצת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק הבינלאומי"), מקבל שירותי משמורת של ניירות ערך, לרבות ני"ע חוץ, עבור פעילות לקוחותיו, מהבנק הבינלאומי.הבנק הבינלאומי מעניק ללקוחותיו שרותי משמורת בני"ע ישראלים ובני"ע חוץ. שירותי קסטודי בני"ע חוץ ניתנים על ידי הבנק הבינלאומי באמצעות קסטודיאנים צד ג'. בנוסף, הבנק הבינלאומי נותן שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל באמצעות ברוקרים סולקים בנגזרים.
בינואר 2012 פורסמו המלצות הועדה הבין משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל ("ועדת אלמוג") במטרה לשפר את ההגנה על המשקיעים.
בהתאם לדרישה של המפקח על הבנקים בבנק ישראל ובהתאם להמלצות ועדת אלמוג קבע הבנק מדיניות לבחירה, התקשרות ומעקב אחר קסטודיאנים. בנוסף, אימץ הבנק מדיניות לבחירה, התקשרות ומעקב גם אחר ברוקרים סולקים בנגזרים בחו"ל. המדיניות מפרטת קריטריונים שונים לבדיקת נאותות  הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים וביצוע מעקב תקופתי אחר פעילותם. 
פירוט תמציתי של מדיניות הבנק ופירוט הקסטודיאנים/ברוקרים סולקי בנגזרים איתם הבנק פועל, מובא לעיונכם.

מידע בקשר לתהליכי בחירה, התקשרות ומעקב אחר קסטודיאנים צד ג'

מידע בקשר לתהליכי בחירה, התקשרות ומעקב אחר:
קסטודיאנים צד ג' באמצעותם מספק הבנק הבינלאומי שירותי משמורת של ני"ע זרים
ברוקרים סולקים באמצעותם מספק הבנק הבינלאומי שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל

לשם מתן שירותים ללקוחות בני" ע חוץ , לרבות החזקתם, כמו גם שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל, מתקשר הבנק מעת לעת בהסכמים עם קסטודיאנים שונים בחו"ל שבאמצעותם מוחזקים ני"ע חוץ וכן עם ברוקרים סולקים בנגזרים סחירים בחו"ל. על מנת להבטיח שמירת זכויות הבעלות בני"ע חוץ של לקוחותיו, וכן את שמירת הזכויות הנובעות מהבעלות בניירות ערך (ובכלל זה, דיבידנדים, תשלומי ריבית וכדומה) וכן לצורך מתן שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל, קבע הבנק תהליכי בחירה, התקשרות ומעקב אחר הגופים איתם הוא מתקשר. מובהר כי אין בתהליכים אלה כדי להבטיח כי הפעילות לא תהא כרוכה בסיכונים.

תהליכי בחירה

הבחירה נעשית בהתבסס על קריטריונים שונים שעיקרם:

 • ישויות העוסקות במתן שרותי משמורת ו/או שירותים בנגזרים סחירים בשווקים הרלוונטיים, הכפופות לפיקוח ולהשגחה רגולטוריים.
 • מדינת פעילות הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים היא כזו שיש בה סביבה כלכלית מפותחת לרבות שוקי הון פעילים והסדרי רגולציה ראויים.
 • איתנות פיננסית של הקסטודיאן בהתאם לקריטריונים שהוגדרו על ידי הבנק (כגון , הון עצמי,דירוג אשראי ועוד).
 • כללי הבחירה ונהלי הבקרה והפיקוח שמקיים הקסטודיאן ביחס לתתי קסטודיאן עימם הוא קשור ואשר באמצעותם הוא עשוי להעניק חלק משרותי הקסטודי לבנק.

 

תהליכי התקשרות

הבנק יתקשר בהסכם שבו יוסדרו היחסים המשפטיים עם הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים. ההסכם יכלול הוראות שתכליתן להבטיח שמירה על זכויות לקוחות הבנק בני"ע חוץ המוחזקים במשמורת ובנגזרים, לרבות:

 • הפרדת ני"ע חוץ של לקוחות הבנק המוחזקים אצל הקסטודיאן מני"ע חוץ שבבעלות הבנק או הקסטודיאן.
 • קביעת היקף האחריות של הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים במקרה של נזק או אובדן לנכסי לקוחות הבנק.
 • הגבלת האפשרות של הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים ליצור זכות עיכבון, קיזוז, שיעבוד או זכות אחרת על נכסי לקוחות הבנק, לרבות מזומן, רק למקרים המותרים על פי דין.

 

מעקב ובקרה

 • הבנק יערוך בדיקות תקופתיות שוטפות ובקרות על מנת לבחון את עמידתו של הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים בקריטריונים אשר על פיהם נבחר. חלק מהבקרות מבוסס על מצגים הנמסרים על ידי הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים.
 • הבנק יפעל להבטיח את נאותות רמת השירות של הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים וזאת בין השאר באמצעות בקשה לקבלת דוחות ביקורת פנימיים ו/או ביקורת שביצע צד ג'. כמו כן, הבנק יעביר מעת לעת להתייחסות הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים שאלונים לגבי הנהלים והבקרות המתבצעים בקשר עם מתן השירותים וכן בקשר להפרדת חשבונות כאמור.
 • ככל שבמסגרת המעקב והבקרה שיבצע הבנק יעלה חשש כי הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים אינו מספק הגנה ראויה על נכסי לקוחותיו, ידרוש ממנו הבנק לתקן את הכשלים ואם אלה לא ירופאו, יפעל הבנק למשיכתם של נכסי לקוחותיו בהקדם האפשרי הסביר.
 • להלן רשימת הגופים הפיננסים באמצעותם מספק הבנק את שרותי המשמורת בניירות ערך ואת שרותי המסחר בנגזרים בחו"ל:

למען הסר ספק מובהר כי הבנק שומר לעצמו את הזכות להחליף, לשנות, להוסיף ו/או לגרוע, בכל עת,
קסטודיאנים צד ג' ו/או ברוקרים סולקים בנגזרים, עמם הוא קשור, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וכן
הוא רשאי להעביר נכסים ממשמורת קסטודיאן צד ג' אחד לאחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף למדיניות האמורה ובמקרה כזה יעודכן אתר הבנק.

מסמך זה מעודכן ליום 01.01.2021

הערות משפטיות לחתימה על הסכם ייעוץ דיגיטלי: השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים, ע"פ דין, בחתימה על הסכם ייעוץ. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות.
הערות משפטיות לחדשנות במוצרי הייעוץ: ביחס למוצרים מובנים, חוזים עתידיים ואופציות המוצאים על ידי הבנק, שירותי הבנק הינם במסגרת שיווק השקעות, שכן לבנק זיקה ואינטרס כלכלי בנכסים אלו בשל היותו הגורם שהוציא את הנכס והנהנה ממנו. הבנק יהיה רשאי, במסגרת מתן שירותי ייעוץ השקעות, לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים אלו, ולהעדיף נכסים אלו על פני השקעה אחרת הדומה מבחינת התאמתה ללקוח.

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. יעוץ השקעות ושירות second opinion מותנים בתיק השקעות של 100,000 ₪ לפחות. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט, ככל שמדובר במוצר/שירות הכרוך במתן אשראי. האשראי, ככל שיידרש, יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו.