מדיניות פרטיות עד ה- 8.5.2024

הבנק מכבד את הפרטיות שלך ומחויב להגן על המידע האישי שאת/ה משתפ/ת עם הבנק. הבנק מאמין כי יש לך את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים של הבנק בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ממך בשעת השימוש בפורטל או באפליקציה ("השירות המקוון"). מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי הבנק ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד הבנק משתמש במידע הנמסר לו מהמשתמשים או הנאסף על ידו כחלק מביקורך בשירות המקוון. שימ/י לב, מדיניות פרטיות זו חלה על מידע אודות חשבונותיך המתנהלים בבנק ועבורם נתבקשו השירותים הבנקאיים, לפי העניין, בנוסף על מדיניות הפרטיות הקבועה במסמכי הבנק.
א. אילו סוגי מידע הבנק אוסף אודות המשתמשים בשירות המקוון?
הבנק אוסף את סוגי המידע הבאים ביחס למשתמשים בשירות המקוון:
 (1) כל מידע טכני גלוי אשר זמין לבנק בשעת השימוש של המשתמש/ת בשירות המקוון, מידע כאמור הנמסר אודות המשתמש/ת מצדדים שלישיים, ובכלל זה מידע אודות התנהגות המשתמשים, כגון דפוסי פעילותו/ה של המשתמש/ת בשירות המקוון, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, דפים ומודעות בהם ביקר/ה המשתמש/ת לפני הגעתו/ה לשירות המקוון, דפים ומודעות בהם ביקר/ה לאחר מכן, מידע שהמשתמשים מספקים באופן אוטומטי, דוגמת כתובת ה-IP שלהם, בהתאם לרשת, למחשב, ו/או למכשיר הנייד בהם הם משתמשים לצורך הגלישה בשירות המקוון ("המכשיר"), וכן פרטים מזהים נוספים מהמכשיר כגון מזהה מכשיר, סוג דפדפן ומידע אודות מיקום גיאוגראפי, וכיוצ''ב, והכל בין אם המכשיר או איזה מרכיביו פועלים או כבויים.
 (2) בנוסף, הבנק וכל צד שלישי האוסף מידע עבורו, אוספים מידע אישי הנמסר על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי במהלך שימושך בשירות המקוון. המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת תהליכי יצירת קשר, פתיחת חשבון, בקשת הלוואה ו/או בכל תהליך נוסף שביצעת בהסכמתך או שירות אחר שבחרת לקבל במסגרת שימושך בשירות המקוון, וזאת בין אם סיימת להזין את המידע בשדות הרלוונטיים ושלחת אותו ובין אם לאו. מידע כאמור עשוי לכלול את שמך, גילך, מקום מגוריך, פרטי הקשר שלך, מצבך המשפחתי, פרטים שונים הנוגעים למצבך הכלכלי ולשירותים שאתה מגלה בהם עניין, הכשרתך המקצועית, השכלתך ופרטי מידע נוספים שאתה עשוי להתבקש למסור לנו במסגרת תהליכים כאמור או במסגרת בקשתך להשתמש בשירותי הבנק. השימוש בתהליכים אלה כפוף לתנאים נוספים ואנו מפצירים בך לעיין בהם לפני השימוש.
 (3) לבסוף, ביחס ללקוחות קיימים של הבנק, הבנק משלב את המידע שנאסף אגב השימוש בשירות המקוון, כמפורט לעיל, עם מידע שנאסף על לקוחות אלו במסגרת מתן השירותים הבנקאיים על ידי הבנק מחוץ לשירות המקוון (למשל, בסניף הבנק), ומידע כאמור ישמש את הבנק בהתאם למדיניות פרטיות זו.
למען הסר ספק, האמור במסמך זה יחול רק על מידע אישי, כהגדרתו בחוק. ככל שמידע כלשהו ייאסף אודותיך באופן שאינו מזהה אותך ועולה כדי מידע אנונימי ובלתי מזוהה, הבנק יהיה רשאי לעשות במידע כאמור כל שימוש אפשרי וללא כל מגבלה.
הינך מסכימ/ה ומצהיר/ה כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש/י למסור לא נדרש על-פי דין ונמסר לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך שירותים מסוימים, וכי הינך מסכימ/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של הבנק.
ב. מטרות איסוף ושימוש במידע
(1) הבנק וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק, או במתן שירות אחר לבנק משתמשים במידע לא-אישי על מנת:
לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירות המקוון והשירותים הניתנים במסגרתו וכן לצרכים פרסומיים של הבנק.
 (2) הבנק וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק, או במתן שירות אחר לבנק, משתמשים במידע אישי על מנת:
להתאים, לפתח ולשפר את השירות המקוון והשירותים הניתנים במסגרתו;
להשיב לשאלות המשתמש/ת אודות השימוש בשירות המקוון וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית;
לצורך העברתם בכל אמצעי תקשורת של תכנים שונים לרבות הצעות שיווקיות מטעם הבנק או שותפיו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור.
כדי לקדם מהלכים שיווקיים של הבנק והשירות המקוון בפרט;
כדי להפיק מהמידע שמסרת לחברה ושנאסף אודותיך ממקורות אחרים סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך, לרבות ביחס לתחומי העניין שלך, לאישיותך, להעדפותיך ונתונים נוספים כאמור שעשויים לשמש את הבנק בשירותים שהוא מציע לך;
כדי להתאים מודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש בשירות המקוון ובאתרים אחרים ברחבי הרשת;
כדי לבצע אפיון של המשתמש/ת על בסיס מידע שנאסף אגב גלישה בשירות המקוון והצלבתו עם מידע אחר שנאסף על המשתמש/ת (למשל, מידע שנמסר במסגרת תפעול חשבון הבנק של המשתמש/ת שלא במסגרת השירות המקוון), בפניות המבוססות על אפיון כאמור.
ג. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים
 אנו רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע אישי אך ורק במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין; (ב) לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ד) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ו)ו/או (ז) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.
ד. מדיניות השימוש בעוגיות ("Cookies") וטכנולוגיות אחרות
 בעת השימוש בשירות המקוון ו/או כחלק מהליך הגעתך לשירות המקוון, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אשר מקובלות ומוכרות בתעשייה ומוכרות כגון "עוגיות" (cookies) ("עוגיות") ותגיות פיקסל ("תגיות הפיקסל"), אשר באמצעותן עשוי להיאסף מידע על פעילותך בשירות המקוון או באתרים אחרים. ככל שייאסף מידע אישי באמצעות העוגיות, הוא יהיה כפוף להוראות מדיניות פרטיות זו והבנק יהיה רשאי להשתמש בו בהתאם לה.
העוגיות נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש בשירות המקוון. ניתן לנטרל את העוגיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשירי המשתמשים, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי במידה והמשתמש/ת ימחק/תמחק את העוגיות או לא יאפשר/תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש/ת דרך השירות המקוון עשויה להיפגע. אנא עיינ/י בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
השירות המקוון אף אוסף ועושה שימוש במידע לא אישי של המשתמש על ידי שימוש בכלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי, כדוגמת Google (עם המוצר Google Analytics; מידע נוסף לגבי מוצר זה ניתן לקבל ב: מדיניות הפרטיות של גוגל), ו-Facebook, המוטמעים בשירות המקוון. הבנק יהיה רשאי לשתף מידע לא אישי של המשתמש עם אותן חברות פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמש, וזאת למטרות המפורטות בס"ק (ב)(1) לעיל.
תגיות הפיקסל הן תמונות גרפיות מזעריות המוצבות על גבי דפי השירות המקוון ומאפשרות לנו לזהות אם ביצעת פעולה מסוימת. כאשר את/ה ניגש/ת לדפים אלה, תגיות הפיקסל מפיקות הודעה על פעולה זו. תגיות הפיקסל משמשות לאיסוף מידע לא אישי ומאפשרות לנו למדוד את התגובות לפעילויות שאנו מציעים על דפי השירות המקוון, ולשפר את דפי השירות המקוון ומאמצי השיווק שלנו.
ה. דיוור ישיר
 הבנק עשוי לבצע דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית), על בסיס מאגר מידע מס': 990206403 שנרשם בפנקס מאגרי המידע. במסגרת פעולות הדיוור הישיר, עשוי הבנק לפנות אליך, על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שעורך הבנק על בסיס המידע שנשמר אצלו כאמור לעיל. תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, הצעות ערך, תוכן חדשותי ותכנים נוספים לפי בחירת החברה.
אתה רשאי, בכל עת, לבקש להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר מהבנק או לבקש שהמידע אודותיך לא ישמש לפעולות דיוור ישיר ביחס לגופים מסוימים או למטרות מסוימות. תוכל להגיש בקשה כאמור על ידי פניה באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי וכן באמצעות פניה לסניפך.