מגוון מסלולי הפקדות לפי בחירתכם

מהו פיקדון שקלי?

פיקדון שקלי הנו אפיק השקעה על פיו קיימת התחייבות של הבנק לשלם למפקיד ריבית ו/ או הצמדה , על פי תנאי הפיקדון.  

יתרונות:
-מגוון רב של מוצרים.
-אפשרות לבצע הפקדה ופירעון ללא עמלות.
-תנאי הפיקדון הנם הבטחה חוזית לאורך כל תקופות הפיקדון, ללא תלות בתנודות של היצע וביקוש.
-מסלולי השקעה: הצמדה לריבית בסיסית, הצמדה למדד המחירים לצרכן, הצמדה למט"ח.
-ניתן להתאים את הפיקדון הנבחר למצב הכלכלי או לתחזיות הכלכליות עליהן מתבסס כל לקוח תוך אפשרות לקביעת הרווחים 
מראש ע"י הבחירה בריבית קבועה.
-אפשרות לשינוי הסכום, הזמן ומספר החידושים בכל תחנה.
-הבטחת קרן בפקדונות שאינם צמודים.

*קיימים עוד מגוון פיקדונות נוספים.

מידע בסניפים

פיקדונות שקליים לטווח קצר

פיקדונות שקליים לטווח ארוך

הוראת קבע במט"ח

לא משנה לאן אתם טסים, המט"ח כבר לרשותכם!

הטבות מעולות לחוסכים בהו"ק במטבע חוץ * :

  • פטור מעמלת חליפין
  • פטור מעמלת משיכת מזומנים במט"ח
  • פטור מעמלת השלמה למינימום במט"ח

לפרטים נוספים וביצוע הפקדה אנא פנה לסניפך.

כל האמור אינו בגדר של ייעוץ השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברה בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק. 

הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעם בכל עת. מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, במסד Call בטלפון 2448* או בסניפי הבנק. ניתן לבצע הפקדות למגוון פיקדונות השקליים והחסכונות באמצעות מערכת מסד אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות. 

* הוראת קבע במט"ח - במסלול החיסכון לעיל ניתן לחסוך במטבעות דולר ארה"ב, אירו וליש"ט. משיכת דולר ואירו תתאפשר גם באמצעות כרטיס סניפומט (למעט סניפומט מידע) או כרטיס אשראי שהונפק ע"י הבנק (למעט כא"ש דיינרס שהונפק לפני ה 1/17 ) במכשירי סניפומט המותקנים בקבוצה בלבד. המסלול מיועד ללקוחות תושבי ישראל יחידים ועסקים קטנים בלבד. ההטבות בעמלות רלוונטיות לחסכון בלבד. עם ביטולה / סיומה של הוראת הקבע, כספי החיסכון יועברו לחשבון עו"ש מט"ח של הלקוח וההטבות האמורות תבוטלנה. המוצר כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר בנק מסד וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר או להפסיקו בכל עת.

בעלון זה, הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון") מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.