• התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה הנוסף, תהיה בין התאריכים 31.3.2021-1.1.2021. מועד כניסת המתווה הנוסף לתוקף יהיה החל -31.03.2021. הדחיה במתווה החדש הנה לפי החלופה  של דחיית רכיב הקרן באופן שיביא להפחתת החיוב החודשי בין %40 ל – %75 וחלה רק על הלוואות שלוח הסילוקין שלהן כולל מרכיב של קרן וריבית. 
  תקופת התשלום המופחת  - עד  24 חודשים (לבחירת הלקוח). 
  אם ברצונך לפעול אחרת – אנא פנה אלינו בחוזר לשם בחינת מתן אישור פרטני.

  לקוח זכאי הינו לקוח העומד בכל הקריטריונים הבאים: 

  לבדיקת זכאות- לצרף אסמכתאות לכל הכנסות משק הבית (כגון: שכ"ד וכו..' )
  שכיר: נא לצרף אישור הכנסה לחודש בפברואר 2020 ואישור הכנסה עדכני מהחודש האחרון לכל הלווים. 
  עצמאי: שומת מס אישית לשנת 2019+ אישור רו"ח ל-2020.

  לאחר בדיקת זכאותך -במידה ונמצאת זכאי ניתן לבצע הארכה נוספת להקפאה ל-עד3  חודשים (ינואר-מרץ, בהתאם למועד הבקשה)- עד שיכנס המתווה החדש, הבנק יפנה אליך סמוך למועד. ישלח אליך בהודעה חוזרת כתב תיקון לחתימתכם (תשומת לב, על כל הלווים לחתום עליו) + הערכה לגובה ההחזר החודשי החדש שיהיה לאחר ההקפאה+ הערכה לעלות הריבית הנדחת בגין הפעולה.

  שים לב ,מועד שליחת הבקשה להקפאה צריך להישלח לפחות כ-5 ימי עסקים לפני מועד החיוב החודשי של הלווה. 
  לאחר החזרת החומר אלינו ובדיקת תקינותו תקבל אישור על ביצוע הפעולה, וסמוך ל-31.03.2021 נפנה אליך בשנית. 
  טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב שתבחן היטב את השלכות הדחייה ,לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה וכו') על מנת שתוכל לקבל החלטה מושכלת. 
  על הלקוחות הדוחים את תשלומי המשכנתא לבחון היטב גם את השפעת השלכות הדחייה על הכיסוי הביטוחי הקיים (ביטוח חיים) במסגרת המשכנתא.

  במידה ואינך זכאי- תופנה ליועץ בסניף למציאת פתרון חלופי.