אישור ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאים והקריטריונים של הקרן. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו / או התחייבות להעמדת ההלוואה. תנאי ההלוואה ייקבעו על ידי הבנק ויפורטו בהסכם שייחתם בין הבנק ובין הלקוח. ערבות המדינה אינה מפחיתה מערבות בעל העסק או ערבויות אחרות לפירעון מלוא ההלוואה.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

${loading}