כל האמור אינו בגדר של ייעוץ השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברה בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק. 

הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעם בכל עת. מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, במסד Call בטלפון 2448* או בסניפי הבנק. ניתן לבצע הפקדות למגוון פיקדונות השקליים והחסכונות באמצעות מערכת מסד אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות. 

* הוראת קבע במט"ח - במסלול החיסכון לעיל ניתן לחסוך במטבעות דולר ארה"ב, אירו וליש"ט. משיכת דולר ואירו תתאפשר גם באמצעות כרטיס סניפומט (למעט סניפומט מידע) או כרטיס אשראי שהונפק ע"י הבנק (למעט כא"ש דיינרס שהונפק לפני ה 1/17 ) במכשירי סניפומט המותקנים בקבוצה בלבד. המסלול מיועד ללקוחות תושבי ישראל יחידים ועסקים קטנים בלבד. ההטבות בעמלות רלוונטיות לחסכון בלבד. עם ביטולה / סיומה של הוראת הקבע, כספי החיסכון יועברו לחשבון עו"ש מט"ח של הלקוח וההטבות האמורות תבוטלנה. המוצר כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר בנק מסד וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר או להפסיקו בכל עת.

בעלון זה, הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון") מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

${loading}