• שרותי משמורת (קסטודיאן) בניירות ערך וכן שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל - 
  הבנק, כחלק מקבוצת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק הבינלאומי"), מקבל שירותי משמורת של ניירות ערך, לרבות ני"ע חוץ, עבור פעילות לקוחותיו, מהבנק הבינלאומי.
  פירוט תמציתי של מדיניות הבנק הבינלאומי ופירוט הקסטודיאנים/ברוקרים סולקים בנגזרים איתם הבנק הבינלאומי פועל, מובא לעיונכם.

  בינואר 2012 פורסמו המלצות הועדה הבין משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל ("ועדת אלמוג") במטרה לשפר את ההגנה על המשקיעים.
  בהתאם לדרישה של המפקח על הבנקים בבנק ישראל ובהתאם להמלצות ועדת אלמוג קבע הבנק מדיניות לבחירה, התקשרות ומעקב אחר קסטודיאנים.
  המדיניות מפרטת קריטריונים שונים לבדיקת נאותות הקסטודיאן וביצוע מעקב תקופתי אחר פעילותו. 

  פירוט תמציתי של מדיניות הבנק ופירוט הקסטודיאנים איתם הבנק פועל, מובא לעיונכם.