• שירותי קסטודי בני"ע חוץ ניתנים על ידי הבנק הבינלאומי באמצעות קסטודיאנים צד ג'. 
    בינואר 2012 פורסמו המלצות הועדה הבין משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל ("ועדת אלמוג") במטרה לשפר את ההגנה על המשקיעים.
    בהתאם לדרישה של המפקח על הבנקים בבנק ישראל ובהתאם להמלצות ועדת אלמוג קבע הבנק מדיניות לבחירה, התקשרות ומעקב אחר קסטודיאנים.
    המדיניות מפרטת קריטריונים שונים לבדיקת נאותות הקסטודיאן וביצוע מעקב תקופתי אחר פעילותו. 
    פירוט תמציתי של מדיניות הבנק ופירוט הקסטודיאנים איתם הבנק פועל, מובא לעיונכם.