מתן השירותים כפוף לתנאים המלאים במפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק, אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת. השירותים מותנים בקיום חשבון ניירות ערך בבנק ובהצטרפות לשירותים. השירותים יינתנו ללקוחות המנויים לאפליקציית הבנק, ברמת השירות המתאימה. ובכפוף לעמידה בקריטריונים הנוגים בבנק, כפי שיהיו מעת לעת.

${loading}