אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אישור ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאים והקריטריונים של הקרן. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו / או התחייבות להעמדת ההלוואה. תנאי ההלוואה ייקבעו על ידי הבנק ויפורטו בהסכם שייחתם בין הבנק ובין הלקוח. ערבות המדינה אינה מפחיתה מערבות בעל העסק או ערבויות אחרות לפירעון מלוא ההלוואה.

 

${loading}